کمپرهای آفرود ، کاراوان های سفری ، فروشگاه های سیار

بیش از نیم قرن تجربه در صنعت کاربری سازی

این صنعت دارای دو وجه میباشد: 
  • ایجاد کاربری: در این نوع کاربری تجهیز بر روی شاسی انتهایی خودرو کار نصب میگردد.
  • تغییر کاربری: تبدیل یک خودرو عمومی به یک خودرواختصاصی مانند تبدیل اتوبوس به کلینیک سیار.


مهران محمدی

تریلر های جاده ای که به انواع کامیونهای کشنده هویت می بخشند نیز در گروه صنایع کاربری سازی قرار دارند ، انواع تریلر های خاص ، یدکها و کاراوانها نیز میتوان دسته ای دیگر از صنعت کاربری سازی نامید.


مهران محمدی

https://karbary.ir/

کاربری سازی صنعتی است که به خودرو های کار هویت بخشیده و آنها را برای کاربردی مشخص مهیا میسازد، مانند نصب اتاق کمپرسی بر روی شاسی انواع کامیون بمنظور حمل ماسه و نخاله های ساختمانی. از سوی دیگر در این صنعت می توان کاربری یک خودرو ها به کاربری مورد دلخواه تبدیل کرد مثلاً تبدیل یک خودرو ون به خودرو آمبولانس.

 
مهران محمدی